Avís legal

INTRODUCCIÓ

El present avís legal conté les normes d’ús del portal www.inergybcn.com que GASSÓ CIMNE INERGY, SL., com a titular del mateix posa a disposició dels usuaris d’Internet, exclusivament amb la finalitat de proporcionar informació sobre els productes i serveis oferts. L’accés i/o utilització del portal li atribueix la condició d’usuari del mateix i suposa la plena acceptació d’aquestes condicions generals, que són aplicables sense perjudici de les condicions particulars o especials que, si s’escau, s’estableixin. Com a usuari, és important que conegui aquests termes abans de continuar la seva navegació. Si no accepta aquestes condicions d’ús, s’haurà d’abstenir d’accedir i / o utilitzar el portal.

IDENTITAT DEL TITULAR DEL LLOC WEB

En compliment del deure d’informació que estableix l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s’informa de les dades identificatives de l’empresa GASSÓ CIMNE INERGY, SL .:

Denominació: GASSÓ CIMNE INERGY, SL.

Domicili social: C / Terol 55, 08012 Barcelona

CIF: B65869273

Telèfon: (+34) 93 707 03 33

Correu electrònic: info@inergytech.es

GASSÓ CIMNE INERGY, SL, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona el 5 de novembre de 2012, Tom 43428, Foli 51, Full B 429.346, Inscripció 1. N.I.F: B65869273

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Aquest lloc web és propietat de GASSÓ CIMNE INERGY, SL.

L’usuari reconeix que GASSÓ CIMNE INERGY, SL. és titular exclusiu o té la corresponent llicència dels continguts d’aquesta pàgina web, és a dir, a títol merament enunciatiu, sobre els textos, missatges, fotografies, dissenys, logotips, codi font, gràfics, imatges, dibuixos, àudio, vídeo, programes informàtics, productes multimèdia, el “look-and-feel”, les marques, els noms comercials i signes distintius que apareixen en la mateixa.

L’accés per l’usuari a aquesta pàgina web no implica cap tipus de renúncia, transmissió, cessió total o parcial o llicència d’aquests drets de propietat intel·lectual i industrial, ni confereix cap dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució, comunicació pública sense la prèvia i expressa autorització per escrit dels respectius titulars d’aquests drets.

S’autoritza l’usuari a accedir, visualitzar, imprimir, descarregar i emmagatzemar els continguts i/o els elements inserits en el lloc web exclusivament per al seu ús personal, privat i no lucratiu, és a dir, sense fins comercials, sempre que es mantingui la indicació sobre l’origen i l’autoria dels mateixos.

En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització d’Inergy. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat d’Inergy.

En el cas que un usuari o un tercer considerin que s’ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d’un determinat contingut a la web, haurà de notificar aquesta circumstància a Inergy indicant:

  • Dades personals de l’interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb la qual actua en cas que la reclamació la present un tercer diferent de l’interessat.
  • Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació a la web, l’acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en què l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Inergy (GASSO CIMNE INERGY SL) com a responsable d’aquesta web, assumeix el compromís de processar la informació dels seus usuaris i clients amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels usuaris .

Aquest web, per tant, compleix rigorosament amb la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals de 6 de desembre de 2018 (LOPD-GDD) d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Per utilitzar o tenir accés a algun dels continguts i / o serveis del portal, GASSÓ CIMNE INERGY, SL. podrà demanar l’ompliment de formularis que impliquen el tractament de dades de caràcter personal.

En compliment de la legislació vigent, GASSÓ CIMNE INERGY, SL. l’informa que les dades personals que ens comuniqui en aquest acte, inclosa la seva adreça electrònica i aquelles dades sobre les quals GASSÓ CIMNE INERGY, SL. tingui accés com a conseqüència de la navegació o dels que es poguessin derivar de la relació establerta amb l’usuari, fins i tot després de la seva finalització, seran tractades en el corresponent fitxer de GASSÓ CIMNE INERGY, SL., que es troba degudament inscrit en el Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades competent, amb les finalitats que consten en la citada declaració.

L’usuari declara que tota la informació que subministra és veraç, exacta, i completa i es compromet a mantenir-la actualitzada i comunicar tots els canvis de forma immediata. En aquells supòsits en què l’usuari facilités dades personals d’altres persones físiques, aquest assumeix l’obligació d’observar, respecte a les citades dades, les exigències derivades de la LOPD-GDD de 6 de desembre de 2018, específicament, de els deures d’informació i de sol·licitud del consentiment a les persones titulars de les dades personals que el concerneixen per al seu tractament.

Mitjançant l’emplenament del formulari de registre i la seva acceptació mitjançant el clic del botó, així com la remissió de qualsevol informació a través de qualsevol tipus de formularis electrònics o per correu electrònic, fax, sms, etc. l’usuari manifesta expressa i inequívocament el seu consentiment perquè les dades de caràcter personal subministrades, siguin incorporades al fitxer corresponent i tractades amb les seves finalitats.

L’ús d’aquest web està limitat a majors d’edat, de manera que perquè puguin ser objecte de tractament les dades personals de menors d’edat, serà requisit imprescindible que obtinguin prèviament el consentiment dels seus pares, tutors o representants legals, que seran considerats responsables de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec.

Per saber més sobre quines dades personals recapta Inergy i com ho fa llegeixi la Política de privacitat.

COMPROMISOS I OBLIGACIONS DELS USUARIS

L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb Inergy. D’aquesta manera, l’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic.

Queda prohibit l’ús del web, amb fins il·lícits o lesius, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web. Respecte dels continguts d’aquesta web, es prohibeix:

  • La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb l’autorització del titular legítim;
  • Qualsevol vulneració dels drets del prestador o d’Inergy com a legítim titular;
  • La seva utilització per a fins comercials o publicitaris.

En la utilització d’aquest web, l’usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de RSM GASSO CIMNE INERGY SL o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar aquest portal o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització del web.

MESURES DE SEGURETAT

Les dades personals comunicades per l’usuari a GASSO CIMNE INERGY SL poden ser emmagatzemats en bases de dades automatitzades o no, la titularitat correspon en exclusiva a GASSO CIMNE INERGY SL, assumint aquesta totes les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d’acord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades.

No obstant, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant GASSO CIMNE INERGY SL no pot garantir la inexistència de malware o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos encara que GASSÓ CIMNE INERGY, SL posa tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per evitar la presència d’aquests elements nocius.

LLEI DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ

GASSÓ CIMNE INERGY, SL. posa a disposició dels usuaris “links” a efectes purament informatius, però sense que conegui, controli, avali o recomani els continguts, productes o serveis facilitats pels llocs web als que s’estableixen enllaços.

Per això GASSÓ CIMNE INERGY, SL. no assumeix cap responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web en la qual s’estableix un enllaç des d’aquest lloc web.

Qualsevol persona que vulgui incloure dins de la seva pàgina web un enllaç o link cap al lloc web de GASSÓ CIMNE INERGY, SL. ha de complir les condicions següents:

  • No es realitzaran amb l’enllaç, manifestacions o indicacions falses, incorrectes o denigrants, ni contràries a la llei, la moral o els bons costums, sobre GASSÓ CIMNE INERGY, SL., Els seus directius, els seus empleats, els seus productes, serveis, etc.
  • No s’autoritzen enllaços des de pàgines amb continguts il·lícits o il·legals, manifestacions racistes, degradants, etc.
  • L’establiment del link no suposa que entre GASSÓ CIMNE INERGY, SL. i el titular de la pàgina web en la qual s’estableixi, hi hagi algun tipus de vincle o de relació jurídica.

GASSÓ CIMNE INERGY, SL. no serà responsable dels continguts o serveis oferts a la web des del qual es realitza el link.

RESPONSABILITAT

L’usuari accepta que l’ús del portal, dels continguts i/o dels serveis es du a terme sota la seva única i exclusiva responsabilitat i que GASSÓ CIMNE INERGY, SL. no garanteix que la informació sigui exacta, completa i actualitzada, ni tampoc sobre la disponibilitat i continuïtat del funcionament del mateix, ni dels continguts i / o serveis que s’incorporen ni controla ni garanteix l’absència de virus ni d’altres elements que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic.

GASSÓ CIMNE INERGY, SL. exclou, amb tota l’extensió permesa per l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la informació del portal ia la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del portal i dels continguts i / o serveis que s’incorporen.

INTERRUPCIÓ, SUSPENSIÓ I CANCEL·LACIÓ

GASSÓ CIMNE INERGY, SL. realitzarà tots els esforços raonables per garantir l’accessibilitat i disponibilitat del portal durant tots els dies de l’any. No obstant això, es reserva el dret a alterar, eliminar, interrompre, suspendre i / o cancel • lar l’accés, els serveis i / o continguts del portal sense necessitat de preavís i en qualsevol moment.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

El present avís legal s’interpretarà i regirà de conformitat amb la legislació espanyola, en què les dues parts es sotmeten de forma expressa. Si la normativa possibilita que les parts puguin renunciar al seu fur i sotmetre a un altre, GASSÓ CIMNE INERGY, SL. i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Barcelona capital.

PLATAFORMA DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

GASSÓ CIMNE INERGY, SL. posa també a disposició dels usuaris la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

CONTACTE

En cas que qualsevol usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre aquest portal, si us plau dirigiu-vos a comunicacion@inergybcn.com.

Aquest avís legal ha estat actualitzat per darrera vegada el 23.07.2020.