Responsabilitat Social Corporativa

Igualtat de gènere

 

Inergy és una empresa compromesa amb la lluita per la igualtat de gènere i la no discriminació. L’empresa compta amb un Pla d’igualtat inscrit al Registre de Plans d’Igualtat de la Generalitat de Catalunya (núm. PI-REG-207-2019). Es tracta d’un pla elaborat per l’empresa amb caràcter voluntari ja que al tenir una plantilla de menys de 250 treballadors/es no està obligada per Llei. El Pla contempla actuacions en els deu àmbits següents:

1. Política d’igualtat d’oportunitats
2. Polítiques d’impacte en la societat i de responsabilitat social
3. Comunicació, imatge i llenguatge
4. Representativitat de les dones i distribució del personal
5. Igualtat en la selecció i promoció del personal
6. Retribució
7. Assetjament, actituds sexistes i percepció de discriminació
8. Condicions laborals
9. Conciliació de la vida personal, familiar i laboral
10. Condicions físiques d’entorn de treball

Malgrat ser una empresa amb perfils professionals tecnològics (programació) i tècnics (enginyeria) amb molt baixa presència de dones en el mercat laboral, especialment en el desenvolupament de programari, l’empresa compta amb un 44,5% de dones en plantilla (octubre de 2020), valor superior a la mitjana del sector que és de 33,91% (Enquesta de població activa de l’Institut Nacional d’Estadística 2018).

Inergy treballa per reflectir la igualtat d’oportunitats a través de la imatge de l’empresa, visibilitzant les dones i utilitzant un llenguatge neutre i no sexista en el disseny i difusió dels seus productes i ofertes comercials. Per això compta amb la guia d’ús intern Eines per a un llenguatge inclusiu i no sexista.

Inergy aposta per unes relacions laborals basades en la llibertat i el respecte entre les persones, lliures, per tant, de situacions d’assetjament sexual o de discriminació per raó de sexe. L’empresa compta amb un Protocol per a la prevenció i l’abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe.

 

Qualitat de l’ocupació

 

A Inergy el 100% de la plantilla disposa de contractes indefinits. D’aquesta manera l’empresa aposta per l’estabilitat de la plantilla i per un desenvolupament professional a llarg termini.

Des de l’any 2016, l’empresa manté una relació de col·laboració estable amb diverses universitats a través de les quals desenvolupa un programa de pràctiques formatives retribuïdes. Més del 50% de les persones que hi han participat s’han incorporat posteriorment a l’empresa.

Cada treballador/a disposa d’un document de definició del lloc de treball específic que inclou els àmbits de competència a desenvolupar i de formació continuada.

Inergy aposta per crear un clima de treball positiu i saludable fomentant el treball col·laboratiu i l’existència d’espais compartits. L’empresa ha invertit en la creació d’un espai de treball atractiu, confortable, saludable i segur.

Inergy compta amb un Pla de conciliació personal, familiar i laboral que recull mesures de flexibilitat laboral, suport a la formació i desenvolupament personal, així com mesures de conciliació entre la vida personal, familiar i laboral.

 

Compromís amb la sostenibilitat

 

La missió d’Inergy és contribuir a la reducció del consum energètic i les emissions de GEI dels seus clients a través dels seus serveis i programari de gestió energètica.

Així mateix, Inergy aposta per la minimització de l’impacte ambiental de la seva activitat i aplica un conjunt de bones pràctiques i mesures per reduir el consum de materials i energia i minimitzar els residus i emissions a l’atmosfera com ara:

  • Accessibilitat de les oficines que permet que el 100% de la plantilla accedeixi en transport públic.
  • Priorització de l’ús del tren respecte a l’avió en tots els desplaçaments dins d’Espanya.
  • Minimització dels desplaçaments mitjançant l’ús de les TIC.
  • Minimització de l’ús de materials i generació de residus a través de la digitalització del conjunt de processos de l’empresa.
  • Recollida selectiva dels residus de l’oficina.
  • Protocol de bones pràctiques per a la reducció del consum per a la climatització (temperatures de consigna, termòstats i horaris d’ús), equips (apagat d’equips i línies) i il·luminació de l’oficina (sectorialització i ús d’il·luminació natural).
  • Compra i contractació de proveïdors de proximitat per a la minimització de desplaçaments.