Donostia-Sant Sebastià redacta el seu Pla General d’Actuació Energètica complint amb la Llei 4/2019

Plan general de actuación energética 07.07.2021

L’ajuntament de Donostia-Sant Sebastià ha encarregat a l’empresa Inergy l’assistència tècnica en la redacció del Pla General d’Actuació Energètica (PGAE) del consistori. El pla permetrà donar resposta a una part rellevant de les obligacions que deriven de la Llei basca 4/2019 de sostenibilitat energètica.

El Pla General d’Actuació Energètica (PGAE) és una de les obligacions establertes per la Llei 4/2019 (art. 14) per a totes les administracions públiques basques. En ell ha de quedar recollit el diagnòstic de la situació de partida de cada administració pública i les estratègies per assolir els objectius de la Llei. La proposta metodològica d’Inergy permet que el mateix procés de planificació energètica faciliti simultàniament el compliment d’altres obligacions de la Llei 4/2019, especialment les relatives als requeriments d’inventari i control de consums que estableixen els articles 11 i 12.

Realització d’inventaris i línia base de consum

Prèviament a la redacció del pla, es durà a terme l’elaboració d’inventaris i comptabilitat energètica del conjunt d’edificis, quadres d’enllumenat i flota de vehicles de l’ajuntament. L’inventari es realitzarà amb l’ajuda del Sistema d’informació energètica (SIE), un programari de comptabilitat i gestió energètica que permet la gestió de l’inventari energètic d’edificis, quadres i instal·lacions. A les dades obtingudes gràcies a les funcionalitats de comptabilitat energètica de SIE, s’hi sumaran les provinents dels inventaris de GEH de l’ajuntament facilitades per la xarxa UDALSAREA 2030.

Un cop realitzats els inventaris, es definirà la línia base de consum que constituirà la referència sobre la qual definir els objectius de reducció a aconseguir amb el conjunt de mesures que es duran a terme posteriorment amb el Pla.

També es farà la definició dels plans d’auditoria, certificació i formació així com un pla d’actuacions sobre el parc d’edificis, enllumenat públic i flota de vehicle.

Autoconsum

Destaca la utilització en el projecte del mòdul SIE-Autoconsum, una aplicació de SIE que permet entre d’altres funcionalitats el càlcul del potencial d’instal·lació d’autoconsum en cobertes dels edificis de major consum. A partir de la informació de generació potencial i consums horaris de cada edifici s’estimarà la inversió executable, estalvis i períodes de retorn, facilitant el càlcul del potencial de generació renovable en edificis i instal·lacions municipals, així com la formulació de autoconsums col·lectius amb els coeficients de repartiment degudament optimitzats.

 

Subscriu-te al nostre newsletter
Tornar al blog