En només un any, els municipis catalans redueixen en un 30% les seves emissions de CO2 i estalvien més de 10 milions d’euros

01.01.2024

Analitzem les dades de més de 13.000 subministraments energètics, 6.000 edificis i 4.000 quadres d’enllumenat i semàfors corresponents a 31 municipis catalans.

13.252 subministraments energètics, 6.258 edificis, 4.253 quadres d’enllumenat i semàfors. Aquestes són les xifres que recull i analitza un estudi realitzat per Inergy en l’àmbit municipal a Catalunya.

L’estudi analitza l’evolució del consum energètic municipal a Catalunya a partir de les dades provinents dels sistemes SIE de comptabilitat i gestió energètica de 31 municipis catalans, amb una població total de més d’un milió i mig d’habitants. L’estudi ofereix una visió global de l’estat energètic dels ajuntaments a Catalunya al 2023 i analitza la seva evolució respecte al 2022 pel que fa al consum, l’import i les emissions de CO2.

Contenció del consum amb una reducció de més del 12% de la despesa

Segons l’estudi, l’any 2023 el consum energètic municipal dels 31 ajuntaments va ser de 282 GWh, el que implica una reducció de gairebé un 3% respecte a l’any anterior. Aquesta disminució es va notar especialment en els equipaments on la reducció del consum va fregar el 4%, mentre que en l’enllumenat va ser de poc més del 2%.

La major part d’aquest consum durant el 2023 es va produir en els equipaments municipals (71%), mentre que el consum als quadres d’enllumenat va representar un 29% del total. Si ens fixem en la distribució del consum segons fonts energètiques un 66% va correspondre a l’electricitat i prop d’un 29,5% al gas natural, mentre que el 4,5% va ser d’altres combustibles.

La despesa ha disminuït en un 12% respecte al 2022, el que ha significat un estalvi de més de 10 milions d’euros. Aquest estalvi s’ha assolit entre altres, gràcies a la tornada progressiva a la normalitat dels preus de l’energia durant el segon semestre de 2023, després d’uns mesos de preus molt elevats causats, entre altres factors, per la situació geopolítica derivada de la guerra d’Ucraïna iniciada al febrer de 2022. La despesa ha disminuït tant en els equipaments (8,99%) com en l’enllumenat (10,88%) i s’ha notat especialment en el gas que s’ha reduït prop del 30%, mentre que l’electricitat ho ha fet en un 18%, i els combustibles en un 3,6%.

Pel que fa la distribució per usos, la principal despesa es va produir en els equipaments municipals amb un 68,4%, mentre que en els quadres d’enllumenat va ser del 31,6 % del total.

Resulta interessant també parar atenció al preu mig de l’energia, un indicador que mostra el nivell d’adequació de la contractació energètica per part d’un municipi. Així doncs el preu mig de l’energia als municipis per l’any 2023 va ser de 20,5 ct.€/kWh, situant-se el de l’electricitat al voltant dels 23 ct.€/kWh, mentre que el del gas natural va ser de 16,4 ct.€/kWh.

Reducció de les emissions

Els municipis catalans van reduir gairebé un 30% les seves emissions respecte al 2022. Això implica que al 2023 els ajuntaments catalans van deixar d’emetre un total de 3.133 tones de CO2. Aquesta reducció s’han notat sobretot pel que fa als edificis.

El consum mitjà per ciutadà va ser de 237,4 kWh/hab. i la despesa de 48,6 ct.€/hab.

Subscriu-te al nostre newsletter
Tornar al blog