En només un any, els municipis bascos aconsegueixen reduir un 33% les seves emissions de CO2

01.01.2024

Analitzem les dades de més de 4.300 subministraments energètics, 2.800 edificis i 1.300 quadres d’enllumenat i semàfors corresponents a 26 municipis bascos.

4.342 subministraments energètics, 2.849 edificis, 1.329 quadres d’enllumenat i semàfors. Aquestes són les xifres que recull i analitza un estudi realitzat per Inergy en l’àmbit municipal al País Basc.

L’estudi analitza l’evolució del consum energètic municipal al País Basc a partir de les dades provinents dels sistemes SIE de comptabilitat i gestió energètica de 26 municipis bascos, amb una població total de més d’un milió d’habitants. L’estudi ofereix una visió global de l’estat energètic dels ajuntaments al País Basc al 2023 i analitza la seva evolució respecte al 2022 pel que fa al consum, l’import i les emissions de CO2.

Contenció del consum i de la despesa

Segons l’estudi, l’any 2023 el consum energètic municipal dels 26 ajuntaments va ser de 145 GWh, el que implica una reducció de més del 3% respecte a l’any anterior. Aquesta disminució es va notar especialment en els equipaments on la reducció del consum va ser del 4%, mentre que en l’enllumenat va ser del 3%.

La major part d’aquest consum durant el 2023 es va produir en els equipaments municipals (73%), mentre que el consum als quadres d’enllumenat va representar un 27% del total. Si ens fixem en la distribució del consum segons fonts energètiques un 56% va correspondre a l’electricitat, un 37% al gas natural, i el 7% restant va ser d’altres combustibles.

La despesa ha disminuït un 2% respecte al 2022, el que ha suposat un estalvi de 835.884 euros. Aquest estalvi s’ha assolit entre altres, gràcies a la tornada progressiva a la normalitat dels preus de l’energia durant el segon semestre de 2023, després d’uns mesos de preus molt elevats causats, entre altres factors, per la situació geopolítica derivada de la guerra d’Ucraïna iniciada al febrer de 2022.  A més, les contractacions de subministraments d’electricitat i gas de les compres agrupades de la comunitat per a l’any 2023 han estat caracteritzades per uns preus relativament alts, afectats per la situació geopolítica derivada de la guerra d’Ucraïna, iniciada al febrer de 2022. La despesa ha disminuït tant en els equipaments (1,49%) com en l’enllumenat (2,78%) i s’ha notat especialment en el gas que s’ha reduït prop del 14%, mentre que l’electricitat ho ha fet en un 4,5%, i els combustibles en un 8,%.

Pel que fa la distribució per usos, la principal despesa es va produir en els equipaments municipals amb un 65,5%, mentre que en els quadres d’enllumenat va ser del 34,5% del total.

Resulta interessant també parar atenció al preu mig de l’energia, un indicador que mostra el nivell d’adequació de la contractació energètica per part d’un municipi. Així doncs el preu mig de l’energia als municipis per l’any 2023 va ser de 20,3 ct.€/kWh, situant-se el de l’electricitat per sobre dels 25 ct.€/kWh, mentre que el del gas natural va ser de 6,3 ct.€/kWh.

Reducció de les emissions

Els municipis bascos han reduït més d’un 33% les seves emissions respecte al 2022. Això implica que al 2023 els ajuntaments bascos van deixar d’emetre un total de 1.687 tones de CO2. Aquesta reducció s’han notat sobretot pel que fa als quadres d’enllumenat.

El consum mitjà per ciutadà va ser de 326,3 kWh/hab. i la despesa de 82,6 ct.€/hab.

 

Subscriu-te al nostre newsletter
Tornar al blog