Hernani es compromet a reduir un 40,2% les emissions de GEH en 2030.

, ,
Hernani redueix emissions de GEH 25.01.2018

Així es desprèn del Pla d’Energia Sostenible del municipi (PESM) d’Hernani que preveu una reducció per a l’any 2030 del 40,2% de les emissions de GEH respecte a l’any base establert (2010), aconseguint així l’objectiu del 40% establert pel Pacte d’Alcaldes per l’Energia i el Clima.

Amb aquest objectiu, el Pla defineix 85 mesures distribuïdes segons línies estratègiques que incideixen en els sectors residencial i serveis, transport, residus i aigua, així com en la mateixa administració municipal.

El 76% del total de les emissions reduïdes mitjançant el PESM s’aconsegueix amb l’execució de mesures en el transport i la mobilitat, sent aquest el sector que més pes té actualment en el repartiment de les emissions.

La segona línia, en termes d’incidència, és la d’energies renovables amb una reducció d’emissions de GEH del 14% en coherència amb la necessitat d’avançar cap a un model de sobirania energètica cada vegada menys dependent dels combustibles fòssils.

A continuació, es troben les línies d’eficiència energètica (-6%) i de reducció de la demanda (-4%), amb mesures que contribueixen a prioritzar les polítiques de gestió de la demanda respecte a les d’oferta de producció energètica, tema al qual s’ha atorgat especial rellevància des de la mateixa conceptualització del Pla.

També s’ha realitzat una anàlisi específica de la facturació energètica de l’Ajuntament d’Hernani que ha permès conèixer amb més exhaustivitat els consums energètics i emissions de GEH dels edificis i quadres d’enllumenat públic. Gràcies a la implantació del Sistema d’informació energètica (SIE), s’han identificat potencials d’estalvi a través de l’optimització de la contractació de subministraments. Si bé, en termes comparatius, el consum energètic municipal és poc rellevant, s’ha volgut destacar pel seu caràcter exemplificador i per la conveniència de l’estalvi de la despesa pública.

Finalment, cal dir que l’execució d’aquest Pla aportarà a Hernani altres beneficis més enllà de la reducció d’emissions de GEH i de l’estalvi en la factura elèctrica, com per exemple, la millora de la qualitat de l’aire i de la seguretat de l’espai urbà, una millora substancial de les condicions de confortabilitat de llars i equipaments públics i una major equitat social.

Amb el Pla, Hernani reforça el seu compromís d’avançar cap a un nou model energètic, en línia amb el nou marc definit pel Pacte d’Alcaldes per l’Energia i el Clima, que amplia l’horitzó fins a l’any 2030, i compromet a les noves entitats signants a reduir un mínim del 40% les seves emissions de CO2, i a elaborar un marc de planificació per a la mitigació i adaptació al canvi climàtic.

El pla s’ha realitzat sota la direcció facultativa de l’ajuntament d‘Hernani i amb l’assistència tècnica de la consultora basca Enea i l’empresa catalana Inergy. El projecte està finançat per la Diputació Foral de Guipúscoa en el marc de les Subvencions per a l’impuls de l’estalvi i l’eficiència energètica local.

Subscriu-te al nostre newsletter
Tornar al blog