Implantació del Sistema d’Informació Energètica (SIE) per a la gestió de la contractació i els consums energètics dels edificis municipals i l’enllumenat públic de Manresa

Gestion alumbrado publico 31.01.2016

Ajuntament de Manresa / 2006-2016

 

L’Ajuntament de Manresa utilitza el Sistema d’Informació Energètica des del 2006, essent un dels principals avaladors de les funcionalitats del SIE. Es tracta d’un municipi amb més de 150 edificis, prop de 200 quadres d’enllumenat públic i 300 boques d’aigua.

L’encarregada de gestionar el SIE és la Secció d’Eficiència Energètica i Xarxes de l’ajuntament, conjuntament amb l’empresa concessionària del manteniment de l’enllumenat públic.

A través del SIE, i a partir de les dades disponibles de facturació, es realitza un seguiment mensual de tots els subministraments energètics i d’aigua per tal de controlar el correcte funcionament i ús de les instal·lacions. A més, i des del 2011, s’introdueixen també les lectures de comptador que es fan setmanalment i de forma manual en els principals equipaments de la ciutat, i mensualment, en tots els quadres d’enllumenat.

El seguiment energètic dels quadres d’enllumenat també contempla la introducció de les dades de consum previst (consum teòric real), calculat per a cadascun dels quadres en funció de la potència instal·lada i de les corbes de reducció en cada línia. Les alarmes energètiques del SIE vigilaran després que el consum facturat i el real de cada quadre s’ajustin a la corba de consum previst. A més, les alarmes detecten qualsevol desviació del consum facturat respecte al real, procedint a la devolució de la factura en aquells casos en que el desviament sigui considerable.

Els esforços en la millora de les instal·lacions d’enllumenat públic i en la regulació dels equipaments han fet possible que, malgrat l’augment considerable del número de subministraments actuals, el municipi hagi reduït el seu consum energètic portant-lo al nivell del 2007.

A més del seguiment del consum energètic, des de la Secció d’Eficiència Energètica i Xarxes, s’exporten mensualment les dades de facturació introduïdes al SIE en el format sol·licitat per Tresoreria, per tal d’agilitzar la conformitat dels pagaments.

En el darrer Simposium Nacional de Alumbrado, celebrat a Toledo el 2012, l’Ajuntament de Manresa va presentar el SIE com una de les seves principals eines per a la gestió energètica.

Subscriu-te al nostre newsletter
Tornar al blog