Inergy implantarà SIE i l’Observatori local insular de l’energia per al conjunt d’administracions públiques de Menorca

Implantamos el software SIE en el Consell Insular de Menorca 05.01.2024

Inergy ha estat l’empresa guanyadora del concurs per proveir d’un sistema de gestió energètica al Consell Insular de Menorca i als vuit Ajuntaments que el conformen. La implantació i el servei d’acompanyament tindran un enfocament insular amb l’objectiu d’aconseguir una gestió integrada de tots els consums energètics municipals i del Consell Insular de Menorca.

La necessitat d’implantar un sistema de gestió i comptabilitat energètica ja va ser identificada com una de les accions prioritàries en els Plans d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima («PACES») desenvolupats pels vuit municipis de Menorca, en el marc del Pacte de Batlles. A més, busca respondre al compromís d’adoptar mesures d’eficiència energètica per acostar-se a l’objectiu de reducció del 30% de demanda energètica establert a l’Estratègia Menorca 2030 (línia d’acció 2.4, pàgina 82).

El software SIE (Sistema d’Informació Energètica) gestionarà aproximadament 1.033 punts de subministrament d’electricitat i 43 d’altres combustibles, permetent analitzar i gestionar el consum i la facturació energètica, tant de manera individualitzada com agregada, del Consell insular i dels vuit ajuntament de Menorca. La seva implantació permetrà:

  • Validar la correcta facturació dels subministraments energètics.
  • Optimitzar les condicions de contractació dels subministraments.
  • Conèixer l’evolució del consum energètic dels diferents punts de consum i comparar la seva eficiència energètica.
  • Comparar el consum i eficiència energètica dels diferents ajuntaments de l’illa
  • Detectar a temps les desviacions dels consums i contenir la despesa.
  • Planificar i avaluar les actuacions a realitzar per reduir els consums d’energia.

Un Observatori insular de l’energia

Juntament amb el software SIE, Inergy proporcionarà un mòdul específic conegut com a SIE-Observatori. Aquesta aplicació permetrà la consulta simultània de la informació de consums energètics de la totalitat d’edificis i quadres d’enllumenat dels ajuntaments de Menorca. A més de les funcions de consulta pròpies del SIE, el mòdul SIE-Observatori inclou funcionalitats d’anàlisi i control dissenyades per aprofitar al màxim la informació disponible en diversos SIE agrupats.

L’Observatori proporciona als gestors informació energètica actualitzada i comparativa entre municipis, amb indicadors municipals energètics i un rànquing de consums municipals i per equipaments. Això permet realitzar un anàlisi comparatiu entre els diversos edificis i quadres de les entitats.

 Compliment de la Llei de canvi climàtic i transició energètica

Actualment, el marc de referència en matèria d’energia i clima a les Illes Balears el trobem a la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica que estableix un seguit de requeriments d’obligat compliment. El SIE i el servei de consultoria d’acompanyament proveït per Inergy contribueix a l’acompliment d’aquests requeriments. A tall d’exemple, l’article 9 de la llei recull la figura d’un gestor energètic que faci el seguiment del consum energètic i proposi millores encaminades a una major eficiència energètica. En aquest sentit, SIE permet dur una comptabilitat energètica del conjunt de l’ajuntament, a partir de la càrrega de facturació energètica, així com fer un inventari energètic d’elements (edificis i quadres d’enllumenat). Igualment, SIE permet el càlcul d’emissions de GEH de l’ajuntament per al seguiment dels inventaris de GEH associats al PACES i establerts a l’article 22 de la Llei.

A més, SIE contribuirà en darrera instància a una millor formulació i seguiment de les mesures en matèria d’eficiència energètica i d’energies renovables contribuint així des dels ajuntaments menorquins a l’assoliment dels objectius de reducció d’emissions de GEH del 40% per l’any 2030 (article 12) i reducció del consum energètic del 26% per l’any 2030 (Article 14) establerts a la Llei.

Mòdul SIE-Autoconsum

El Consell insular de Menorca i els vuit ajuntaments menorquins implantaran també el Mòdul SIE-Autoconsum per efectuar el seguiment de les instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic. Gràcies a aquest mòdul SIE de gestió energètica avançada els municipis podran dur a terme una comptabilitat energètica completa incloent-hi la generació, l’autoconsum i la injecció a xarxa.

Gràcies al mòdul SIE-Autoconsum, el consell insular podrà supervisar i optimitzar les instal·lacions d’autoconsum i completar la comptabilitat energètica amb el consum generat per les instal·lacions fotovoltaiques. El mòdul SIE Autoconsum facilitarà entre altres coses, la detecció de possibles anomalies en el funcionament de les instal·lacions, així com quantificar i validar la correcta aplicació de la compensació d’excedents injectats a xarxa per part de les comercialitzadores, i el càlcul de les emissions evitades i l’estalvi en els costos.

Mòdul SIE-Planificació

El mòdul SIE-planificació permetrà al Consell insular de Menorca i als seus ajuntaments planificar les mesures d’actuació en l’àmbit de l’energia i el clima, portant un registre amb totes les actuacions energètiques realitzades per sectors, àmbits i períodes temporals. Això permetrà simplificar el seguiment i l’avaluació de les mesures, així com fer el seguiment de tots els PACES que es duguin a terme. Així com de l’estalvi assolit amb les actuacions.

Subscriu-te al nostre newsletter
Tornar al blog