INSIGA permet el desenvolupament i testatge d’una nova plataforma d’optimització i gestió d’autoconsums col·lectius per polígons industrials 4.0

Insiga: autoconsumo colectivo en polígonos industriales 15.06.2021

  • El projecte està finançat pel Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat dins el programa de suport a les AEI per contribuir a la millora de la competitivitat de la indústria espanyola. Inergy participa al costat del Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya, ARCbcn i NASUVINSA, societat pública d’habitatge, sòl i urbanisme del Govern de Navarra.
  • La nova plataforma desenvolupada és una eina que busca reduir el cost econòmic i ambiental de la demanda energètica requerida per executar els processos industrials. Així, a través de la indústria connectada, aquesta eina permet fer una anàlisi de viabilitat per a instal·lacions d’autoconsum fotovoltaiques en un primer mòdul, així com permet als usuaris supervisar, optimitzar i visualitzar el consum i autoconsum energètic a les seves instal·lacions mitjançant un segon mòdul de seguiment.
  • El projecte contribueix a la creació d’un teixit industrial més competitiu i sostenible i menys dependent de les variacions del mercat energètic internacional, alhora que impulsa el sector econòmic associat a l’autoconsum energètic nacional mitjançant la substitució de l’ús d’energies fòssils importades de països tercers per l’ús d’energia de generació renovable local.
El projecte INSIGA té com a objectiu global el desenvolupament d’una eina programari dividida en dos mòduls, adreçada al disseny, anàlisi de viabilitat i gestió d’instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic en polígons industrials. Amb ella, es pretén proporcionar una eina global, senzilla i robusta a la indústria 4.0 que permeti no només avaluar la viabilitat d’executar instal·lacions d’autoconsum a nivell individual, sinó també a nivell col·lectiu entre empreses del mateix polígon, i que a posteriori permeti realitzar el seguiment de la instal·lació durant la seva vida útil: seguiment de generació i autoconsum energètic, visualització de ràtios d’autoconsum i desconnexió de xarxa, i creació d’alarmes i notificacions del correcte funcionament de la instal·lació o indicadors de reducció d’emissions de CO? associades.
D’aquesta manera, INSIGA permetrà als usuaris caracteritzar i fer el seguiment de l’impacte del consum energètic de la seva cadena de valor pel que fa al consum energètic. Informació que, en el context de transició energètica en el qual ens trobem, és de vital importància de cara a valorar l’estratègia energètica de major interès en cada organització.
El disseny de l’eina s’ha dut a terme per part del soci ARCbcn, amb la seva aportació des del punt de vista de consultora energètica i d’instal·lacions en el disseny i avaluació tècnica i econòmica d’instal·lacions per autoconsum fotovoltaiques. Mentre que l’empresa INERGY ha desenvolupat el programari que permetrà de forma automàtica optimitzar el dimensionament i funcionament posterior de les instal·lacions d’autoconsum individual i col·lectiu en els emplaçaments industrials. L’eina s’ha desenvolupat com un mòdul específic (SIE Autoconsum) de l’aplicació ja existent SIE.
 L’objectiu del nou desenvolupament és millorar l’anàlisi de viabilitat i optimització del disseny de l’autoconsum col·lectiu i la seva gestió, tant pel que fa al dimensionament de la instal·lació (pic de potència a instal·lar i inversió requerida) com a les ràtios esperades (autoconsum i desconnexió de xarxa).
Per la seva banda, NASUVINSA s’ha encarregat de la part de captació de participants per a l’execució del pilot en el qual es testeja l’eina i els resultats obtinguts. En un ambient real, amb usuaris i necessitats reals és possible extreure conclusions i adaptar els requeriments de l’eina a la realitat de l’usuari final. L’objectiu ha estat el de fomentar iniciatives posteriors de desenvolupament de sistemes d’autoconsum col·lectiu en ajuntaments, potenciant el seu rol en l’impuls de l’autoconsum en el teixit econòmic local.
INSIGA té el suport del Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat dins el programa de suport a les AEI per contribuir a la millora de la competitivitat de la indústria espanyola. A més del Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya, també són socis ARCbcn, INERGY i NASUVINSA, societat pública d’habitatge, sòl i urbanisme del Govern de Navarra.
PLATAFORMA D’OPTIMITZACIÓ I GESTIÓ AUTOCONSUM
La plataforma desenvolupada conté dos submòduls: (1) dimensionament i anàlisi de viabilitat, i (2) gestió d’instal·lacions.

En el primer submòdul, a partir de dades d’ubicació, superfície disponible i corba de demanda energètica, el sistema defineix la instal·lació d’autoconsum a executar en potència i inversió, estima la generació elèctrica i ràtios d’autoconsum, desconnexió de xarxa i estalvis estimats, i calcula els coeficients de repartiment òptims de la instal·lació d’autoconsum col·lectiu entre punts de consum

 

En el segon submòdul, l’eina permet realitzar el seguiment del funcionament de la instal·lació d’autoconsum fotovoltaic executada. Així, mitjançant la visualització de paràmetres tan tècnics, energètics i econòmics, l’usuari disposarà de la informació de funcionament de la seva instal·lació completa.

 

Una funcionalitat clau d’INSIGA, és que no només funciona de cara a instal·lacions d’autoconsum individual, sinó que està preparada per valorar instal·lacions d’autoconsum col·lectiu, oferint l’anàlisi de viabilitat sobre corbes de consum agregades per als usuaris interessats a participar-hi. D’aquesta manera, busca generar sinergies entre usuaris propers en xarxa, la qual cosa permetrà aconseguir una major ràtio de desconnexió de xarxa a cada participant.

 

Subscriu-te al nostre newsletter
Tornar al blog