L’amenaça fantasma

, ,
22.05.2018

Per Lucía Sanz

Cada vegada són més els consumidors, grans i petits, que opten per la contractació indexada a l’hora de gestionar els seus subministraments elèctrics. La principal raó és l’estalvi que es pot aconseguir en la factura elèctrica en comparació amb la tarifa fixa i que ha fet que els consumidors perdin progressivament la por a la incertesa pròpia d’aquest model de contractació. Però hi ha un altre risc propi de la contractació indexada a més de la incertesa i que no sempre és tingut en compte. Com veurem a continuació, la complexitat pròpia de la contractació indexada és susceptible de generar un sobrecost per errors en la factura que sense un sistema de validació adequat, farà que qualsevol possibilitat d’estalvi se’n vagi en orri.

Comencem pel principi, què és un contracte indexat?

Un contracte indexat és aquell en el qual es factura l’energia consumida en funció del preu de cassació horària del pool energètic més un marge comercial destinat a l’empresa comercialitzadora per la seva gestió. Els preus del pool es veuran condicionats per factors com les condicions climàtiques que afecten la generació d’energia d’origen renovable o l’evolució del preu dels combustibles fòssils.

Dins de la contractació indexada, es distingeixen dues modalitats:

Indexat pass-through: s’apliquen tots els conceptes tal com vénen del mercat més el marge de la comercialitzadora.

Indexat pass-pool: s’aplica el preu del pool més un concepte fix per cada període tarifari compost pels conceptes del mercat i la taxa de la comercialitzadora.

Avantatges de la contractació indexada

Com comentàvem al principi, la principal raó per optar per la modalitat de contracte indexat és l’estalvi en la factura elèctrica. Però, veiem en detall quines són les principals avantatges del contracte indexat.

La principal característica del contracte indexat és que el preu que paguem per l’energia és el més semblant al preu real. El consumidor no compra a un preu fix per a tot l’any i per a qualsevol moment del dia, sinó que el preu varia al llarg del dia en funció de l’oferta i la demanda.

Com acabem de veure, la contractació indexada dóna informació al consumidor sobre el preu de l’energia i les corbes horàries. Doncs bé, aquesta informació és la que li permetrà una gestió energètica més eficient. Per exemple, una gran indústria pot en alguns casos programar els seus processos amb alta demanda energètica concentrant-los en les hores més barates del dia, aconseguint així un major estalvi energètic.

Finalment, la incertesa pròpia de la contractació indexada queda atenuada quan parlem de llargs períodes. Si bé és cert, que per a un període d’un any, no podem garantir que el preu que es pagarà per l’energia serà menor en la contractació indexada que a la fixa, si ens fixem en períodes més llargs, la probabilitat d’acabar pagant menys per l’energia en comparació amb el fix s’incrementa significativament, de manera que és previsible que a mitjà i llarg termini s’acabi pagant menys.

Però no és or tot el que lluu i no cal oblidar que la modalitat indexada malgrat els avantatges, és un tipus de contractació complexa, incerta pel que fa als preus que finalment es pagaran, i susceptible de múltiples errors de facturació. Vegem quins són els elements que cal tenir en compte si optem per la modalitat indexada (i no volem morir en l’intent).

Riscos de la contractació indexada

La incertesa en els preus. Mentre que la tarifa fixa ens garanteix un preu fix per a tot l’any i qualsevol moment del dia, la indexada variarà en funció de l’oferta i la demanda. Així, per exemple, un any en què la producció per fonts renovables es reduís per falta de vent o reserves hídriques als embassaments, el preu podria incrementar-se i l’import final de la factura acabar sent superior al que s’hagués produït amb una contractació a preu fix.

Aquesta incertesa en el preu suposa que la despesa total anual sigui menys predictible i dificulti la gestió econòmica de l’organització.

La desinformació en el procés de contractació. Per contractar la tarifa indexada, necessitem tenir un comptador intel·ligent amb el sistema de telegestió integrat, que permeti a les distribuïdores obtenir la nostra corba horària de consum (CCH). La veritat és que molts consumidors contracten la modalitat indexada sense disposar d’aquest comptador. En no disposar de la corba horària real, l’empresa comercialitzadora facturarà en base a una corba perfilada segons el patró aportat per Red Eléctrica en funció de cada tarifa. És a dir, que el consumidor compromès que està ajustant els seus hàbits de consum per estalviar, desconeix que en realitat se li està aplicant un patró estàndard segons la tarifa d’accés contractada, que potser no tingui res a veure amb la seva activitat.

La manca d’integritat de les dades. Amb la tecnologia disponible avui, la manca d’integritat de dades en les factures no hauria de ser un problema. I no obstant això, les Corbes horàries de consum segueixen arribant en molts casos a les empreses comercialitzadores amb buits de consums, el que provocarà que siguin estimats a l’hora de la facturació, estimació que no necessàriament beneficiarà al consumidor.

L’amenaça del sobrecost per errors en la facturació.

Dels perills que hem citat el més conegut és el de la incertesa en els preus. Però hi ha un risc igual d’important que resideix en la pròpia complexitat del contracte indexat. I és que la complexitat de l’aplicació de la fórmula indexada, en la qual intervenen molts factors, provoca múltiples interpretacions, de vegades creatives, per part dels agents implicats que no sempre beneficien al client final. Especialment, pel que fa als arrodoniments sobre els valors horaris dels diferents costos del mercat.

En 2016 i 2017, la majoria dels errors detectats pel SIE van correspondre a contractes indexats. Això es deu en part a la major complexitat que presenten aquestes factures, l’import total de les quals és la suma dels imports calculats per a cada franja horària del mes. Sense un sistema de validació de factures adequat, la modalitat de contracte indexat és més susceptible d’acabar generant un sobrecost en la facturació que en alguns casos, com veurem de seguida, poden superar l’estalvi obtingut anul·lant els avantatges de la contractació indexada enfront de la fixa.

Però veiem-ho amb un exemple.

Un cas d’estudi: la Generalitat de Catalunya

En 2016, la Generalitat de Catalunya va ser una de les administracions pioneres en la contractació pública de l’electricitat mitjançant un contracte indexat pass-through. L’opció per la contractació indexada va suposar per al període 2016-2017 un estalvi d’1,2 milions d’euros respecte a la contractació fixa.

No obstant això, durant aquest període i degut en gran part a la complexitat de la facturació indexada, es van produir errors de facturació que, si no s’haguessin detectat a temps, haurien suposat un sobrecost de 1,5 milions d’euros. És a dir, el cost dels errors en la factura hagués estat més gran que el cost de passar d’una modalitat de contractació indexada a una altra fixa, absorbint totalment l’estalvi d’1,2 milions d’euros aconseguit.

Per sort, des dels seus inicis dins aquesta modalitat, la Generalitat ha comptat amb el suport d’un sistema de comptabilitat i gestió de subministraments energètics mitjançant l’aplicació SIE, eina fonamental en la detecció d’errors de facturació mitjançant el seu procés de validació mensual i en la generació de documentació tècnica clau en les reclamacions davant les comercialitzadores. A més, en l’àmbit de la gestió energètica, el SIE ha proporcionat informació detallada tant sobre els estalvis potencials que es poden arribar a assolir mitjançant l’optimització de la factura, com dels estalvis aconseguits gràcies a l’aplicació de mesures de eficiència.

En resum, el contracte indexat presenta un conjunt d’avantatges que el fan altament aconsellable com la reducció del cost a mitjà i llarg termini, la transparència en els preus i la possibilitat d’optimitzar la factura modificant la distribució del consum per dies i hores segons el preu en mercat. No obstant això, aquesta modalitat no està exempta de riscos i hem de ser conscients que optant per la contractació indexada per una banda, assumim un major risc i incertesa sobre el pressupost dedicat a la factura elèctrica i de l’altra, hem de dotar-nos d’un sistema de validació de la facturació prou robust i eficaç per garantir la correcta facturació.

Espero que aquest article us hagi estat útil. Podeu contactar-me a lsanz@inergybcn.com

Subscriu-te al nostre newsletter
Tornar al blog