Inergy proveirà d’una plataforma integral de gestió energètica a l’Ajuntament de Manresa que inclourà 4 mòduls de gestió avançada

Ajuntament de Manresa 25.06.2023

Inergy ha estat l’empresa guanyadora de la licitació per a proveir el consistori d’un sistema integral de gestió energètica a través del software SIE. Fins ara Manresa havia comptat amb un sistema de gestió i comptabilitat energètica amb l’objectiu de registrar i analitzar els consums energètics de l’ajuntament, proporcionant els instruments per a la verificació de la correcta facturació i incrementar els índexs d’estalvi energètic a les dependències públiques. Aquest instrument ara s’amplia amb 4 mòduls de gestió energètica avançada per a fer front als reptes que planteja la transició energètica. Es tracta del mòdul SIE-Monitoratge que millora la supervisió i gestió energètica de les instal·lacions reduint així el seu consum energètic; el mòdul SIE-Autoconsum que permet gestionar, supervisar i optimitzar el funcionament de les seves instal·lacions d’autoconsum; el mòdul SIE-Planificació per a planificar i avaluar les accions de millora energètica que dugui a terme l’ajuntament; i el SIE-Portal energètic municipal que aporta visibilitat i transparència a la gestió energètica de l’organització.

SIE gestionarà un total de 380 subministraments d’electricitat, 59 subministraments de gas, 418 subministraments d’aigua i 2 subministraments de biomassa dels equipaments municipals de Manresa.

Mòdul de monitoratge

La plataforma de gestió integral implantada a Manresa inclou un mòdul de monitoratge que permetrà  a l’ajuntament una millor supervisió i gestió energètica de les seves instal·lacions amb l’objectiu de reduir-ne el consum energètic. El mòdul permet visualitzar les dades de consum horari del conjunt de subministraments i realitzar una supervisió amb alarmes configurables i informes mensuals de monitoratge.

L’objecte del contracte també inclou el servei de descàrrega de la plataforma Datadis de corbes de càrrega horària de consum i corbes de càrrega quarti horàries de potència per a tots els subministraments d’electricitat amb dades disponibles.

Mòdul d’autoconsum

Manresa també comptarà amb el mòdul de gestió energètica avançada SIE-Autoconsum que permetrà gestionar, supervisar i optimitzar el funcionament de les seves instal·lacions d’autoconsum. El mòdul permet la captació i càrrega de dades de generació d’energia dels inversors i de l’energia injectada a xarxa. A més, fa la validació de la compensació d’excedents, el seguiment de l’evolució de l’energia generada per les instal·lacions individuals o col·lectives, la comptabilitat de la generació i l’autoconsum de l’organització, supervisió centralitzada del funcionament de les instal·lacions mitjançant alarmes.

Mòdul de planificació

El mòdul de planificació permetrà a l’ajuntament planificar les mesures d’actuació en l’àmbit de l’energia i el clima, portant un registre amb totes les actuacions energètiques realitzades per sectors, àmbits i períodes temporals. Això permetrà simplificar el seguiment i l’avaluació de les mesures, així com dels plans d’acció d’energia i clima, ISO 50001 o auditories energètiques que dugui a terme. Així com de l’estalvi assolit amb les actuacions.

Portal energètic municipal

L’Ajuntament de Manresa comptarà amb un portal-web de difusió i comunicació energètica ciutadana que permet mostrar, on line i mitjançant infografies, l’evolució del consum i la despesa energètica del consistori i de cada un dels edificis municipals, així com de les polítiques energètiques dutes a terme. D’aquesta manera Manresa reforçarà la transparència i rendició de comptes de les polítiques públiques cap a la ciutadania, i en particular, les actuacions en l’àmbit de l’energia que tenen una dificultat afegida. Alhora que difondrà la informació energètica essencial entre la ciutadania de manera entenedora i atractiva.

Subscriu-te al nostre newsletter
Tornar al blog